Algemene Voorwaarden

Door inschrijving voor een Junior Argonauts ondernemerskamp erkent u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te begrijpen, en verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Junior Argonauts zoals hieronder beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, is inschrijving en deelname aan het ondernemerskamp niet mogelijk. Deelname aan het ondernemerskamp is uitsluitend op eigen risico van de ouders en het kind. Junior Argonauts kan niet verantwoordelijk worden gesteld en draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de deelname aan het ondernemerskamp. Junior Argonauts verwerpt in dit verband expliciet alle aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Belangrijk: Omwille van Covid-19 gelden soepelere annulatie voorwaarden. Je kan kosteloos annuleren twee weken voor de start van het kamp.

1. DEFINITIES

“Inschrijvingsgeld” betekent de vergoeding voor de inschrijving van het Kind voor het Ondernemerskamp. Het Inschrijvingsgeld bedraagt de som zoals gecommuniceerd via de website. “Junior Argonauts” is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Gent en met ondernemingsnummer (in wording). Junior Argonauts biedt (Ondernemers)kampen aan voor jongeren. “Kamprichtlijnen“ zijn de richtlijnen die te allen tijde door de deelnemers van de Ondernemerskampen moeten worden nageleefd en die van tijd tot tijd op éénzijdige wijze kunnen worden aangepast door Junior Argonauts. Deze Kamprichtlijnen zijn consulteerbaar via www.juniorargonauts.be “Kind” betekent het kind dat door zijn of haar Ouders werd ingeschreven voor en deelneemt aan het Ondernemerskamp georganiseerd door Junior Argonauts. Elk Ondernemerskamp wordt georganiseerd voor een specifieke leeftijdscategorie van kinderen, die via de website wordt gecommuniceerd. “Ondernemerskamp” betekent het kamp zoals georganiseerd door Junior Argonauts betreffende bepaalde onderwerpen, waarbij de ondernemingszin van het kind wordt gestimuleerd. Elk Ondernemerskamp heeft een eigen leeftijdscategorie, een specifiek programma en heeft een eigen Inschrijvingsgeld. “Ouder” betekent de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger van het Kind dat werd ingeschreven voor het Ondernemerskamp. De Ouder verklaart en erkent alleen handelend te mogen beslissen over de inschrijving van het Kind voor het Ondernemerskamp en/of de nodige toestemming te hebben verkregen van de andere ouder om het Kind in te schrijven voor het Ondernemerskamp. De Ouder erkent aldus wettelijke vertegenwoordiger te zijn van het ingeschreven Kind. “website” betekent de website van Junior Argonauts beschikbaar via www.juniorargonauts.be; “Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden, aangevuld met de Privacy & Cookie Policy van Junior Argonauts.

2. TOEPASSINGSGEBIED

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties, diensten en overeenkomsten waarbij Junior Argonauts betrokken is. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de inschrijving en deelname van het Kind aan het Ondernemerskamp georganiseerd door Junior Argonauts.

3. INSCHRIJVING

Inschrijving voor de Ondernemerskampen gebeurt via de website. Een inschrijving kan enkel geldig zijn na aanvaarding van deze Voorwaarden en mits het betalen van het Inschrijvingsgeld. Inschrijven dient te gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode zoals aangeduid op de website, tenzij hieromtrent een afwijking werd overeengekomen. Bij de inschrijvingsprocedure via de website geeft de Ouder alle noodzakelijke informatie op betreffende de inschrijving en het Kind. De Ouder erkent deze informatie te mogen vrijgeven en bevestigt dat de opgegeven gegevens accuraat en correct zijn. Indien bepaalde informatie niet meer van toepassing zou zijn of zou veranderen na de inschrijving van het Kind, zal de Ouder Junior Argonauts hieromtrent berichten. De Ouder erkent dat de verkregen informatie gebruikt zal worden conform de Privacy & Cookie Policy en verleent daartoe uitdrukkelijk zijn/haar toestemming. Inschrijvingen zijn enkel mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Het maximaal toegelaten aantal deelnemers wordt vermeld op de website. Indien het maximaal aantal inschrijvingen werd bereikt is het mogelijk om in te schrijven op een wachtlijst. Hiervoor kan u contact opnemen met karolien@theargonauts.be. De Inschrijving is pas definitief zodra de betaling door Junior Argonauts goed werd ontvangen. Het programma van de Ondernemerskampen is indicatief en niet-bindend. Junior Argonauts kan steeds op éénzijdige wijze beslissen om de activiteiten aan te passen naargelang het aantal deelnemers, de weersomstandigheden of van gelijk welke andere factoren die een invloed kunnen hebben op het programma. Indien het Kind bepaalde specifieke behoeften heeft of er specifieke medische informatie is waarvan Junior Argonauts kennis dient te hebben, is het de verplichting van de Ouder om Junior Argonauts bij de inschrijving hierover in te lichten.

4. WIJZIGINGEN

Junior Argonauts behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken, de Kamprichtlijnen of deze Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van de Privacy & Cookie Policy. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd of ter kennis worden gebracht. Ook de datum van de laatste wijziging bovenaan deze Voorwaarden zal worden aangepast. Als de Voorwaarden dienen te worden gewijzigd of aangepast om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.

5. KOSTEN EN BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Om deel te nemen aan het Ondernemerskamp moet Inschrijvingsgeld worden betaald. Het Inschrijvingsgeld bedraagt de som zoals aangegeven op de website en is steeds betaalbaar in euro. Het Inschrijvingsgeld omvat de diensten, producten, en accommodatie edm. zoals (of gelijkaardig aan) wat wordt aangegeven in de beschrijving van het Ondernemerskamp op de website. Zodra de inschrijving via de website werd afgerond, ontvangt de Ouder een e-mail met de betalingsgegevens. De betaling van het Inschrijvingsgeld dient vervolgens te gebeuren via bankoverschrijving op het rekeningnummer BE79737029651933 op naam van Junior Argonauts vzw binnen de betalingstermijn van 15 dagen. Pas nadat de betaling effectief door Junior Argonauts werd ontvangen, is de inschrijving definitief. De Ouder gaat akkoord met elektronische facturatie door Junior Argonauts. In geval van laattijdige betaling is er van rechtswege een administratieve kost verschuldigd van 25 euro. Junior Argonauts mag in geval van niet-betaling de inschrijving éénzijdig annuleren.

6. ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

Annuleer je meer dan 2 maanden voor afreis, dan storten we je volledige reissom terug. Annuleer je minder dan 2 maanden voor afreis gelden volgende annulatiekosten: – Minder dan 8 weken voor afreis: 50% van de totale reissom – Minder dan 6 weken voor afreis: 80% van de totale reissom – Minder dan 4 weken voor afreis: 100% van de totale reissom Junior Argonauts behoudt zich het recht voor om een Ondernemerskamp éénzijdig te annuleren wanneer zij zou vaststellen dat het ingeschreven aantal deelnemers niet voldoende blijkt te zijn of in geval het Ondernemerskamp niet kan plaatsvinden om redenen die niet kunnen worden verweten aan Junior Argonauts. Bij dergelijke annulering door Junior Argonauts ontvangt u het Inschrijvingsgeld integraal terug.

7. DEELNEMERSGEDRAG

De Ouders en Kinderen verbinden zich ertoe te allen tijde de Kamprichtlijnen na te leven. Deze Kamprichtlijnen kunnen van tijd tot tijd op éénzijdige wijze worden aangepast door Junior Argonauts en zijn consulteerbaar op de website en zullen tevens bij aanvang van het Ondernemerskamp aan alle deelnemers worden toegelicht. De Ouders en Kinderen geven zich er rekenschap van dat het naleven van de Kamprichtlijnen essentieel is (i) om de veiligheid van alle deelnemers te garanderen en (ii) om de doelstelling van het Ondernemerskamp te realiseren. Indien het Kind of de Ouder de Kamprichtlijnen niet nakomt, kan Junior Argonauts de deelname van het Kind aan het Ondernemerskamp weigeren en/of stopzetten zonder enige terugbetaling van het Inschrijvingsgeld. De Ouder zal in dat geval steeds op de hoogte worden gebracht.

8. PRIVACY

Aangezien de privacy van onze deelnemers voor ons erg belangrijk is, heeft Junior Argonauts een privacy en cookie beleid (“Privacy & Cookie Policy”) uitgeschreven om u te informeren over hoe Junior Argonauts uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. U stemt in met deze Privacy & Cookie Policy en gaat ermee akkoord dat de Privacy & Cookie Policy (die steeds kan worden bijgewerkt) het verzamelen, gebruik en opslaan van uw persoonlijke gegevens door Junior Argonauts beheerst.

9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Junior Argonauts streeft er naar om alle Ondernemerskampen zo veilig mogelijk te laten verlopen. De Ouder erkent en aanvaardt echter dat nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. Junior Argonauts is niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het gevolg is van dergelijke niet op redelijke wijze voorzienbare risico’s. Junior Argonauts en haar aangestelden, vertegenwoordigers, vrijwilligers of werknemers, zijn slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout en bovendien de schade, oorzaak en het causaal verband worden bewezen. Voor overige fouten, inclusief zware fouten of nalatigheid, is Junior Argonauts niet aansprakelijk. In de mate waarin Junior Argonauts bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit enige fout van deze derden, en ook niet voor fraude, bedrog en zware en/of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van Junior Argonauts kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen, is te wijten aan overmacht. Overmacht geeft in geen enkel geval recht op terugbetaling van het Inschrijvingsgeld noch op enige schadevergoeding. Iedere schadeclaim lastens Junior Argonauts vervalt van rechtswege na een termijn van 1 jaar na de datum waarop het schade verwekkende feit zich heeft voorgedaan, gekend was of redelijkerwijze gekend had moeten zijn door de schadelijder.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Wanneer Intellectuele Eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvindingen, octrooien, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen, specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcode, bestanden (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom”), tijdens de Ondernemerskampen tot stand komen, zal Junior Argonauts samen met de Ouder en het Kind te goeder trouw en in onderling overleg bespreken welke volgende stappen ondernomen kunnen worden om hieraan het meest gepaste gevolg te geven.

11. BEELDMATERIAAL

De Ouder erkent en geeft toestemming aan Junior Argonauts dat er beelden, fotografisch materiaal en audiovisuele opnames (hierna “Beeldmateriaal”) worden gemaakt tijdens de Ondernemerskampen. De Ouder geeft hierbij toestemming conform artikel XI.174 Wetboek Economisch Recht om Beeldmateriaal te maken en te publiceren via alle kanalen die Junior Argonauts opportuun acht. (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot brochures, sociale media, nieuwsbrieven, promotiefilmpjes edm.) Indien de Ouder niet wenst dat Beeldmateriaal van zijn/haar Kind wordt gepubliceerd, kan de Ouder dit expliciet verzoeken aan Junior Argonauts door een e-mail te richten aan karolien@theargonauts.be. In voorkomend geval zal Junior Argonauts geen Beeldmateriaal publiceren waarop het Kind herkenbaar is, waarvan de Ouder schriftelijk heeft bevestigd geen toestemming hiervoor te verlenen.

12. KLACHTEN

Junior Argonauts dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen m.b.t. haar Ondernemerskampen en activiteiten. Alle klachten moeten minstens gerapporteerd worden per e-mail gericht aan karolien@theargonauts.be en indien nodig aan de bevoegde autoriteit. Junior Argonauts zal iedere ernstige klacht in aanmerking nemen en onderzoeken en doet haar uiterste best om daaraan het gepaste gevolg te geven, in de mate van het mogelijke, en een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn.

13. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen die voortkomen uit deze Voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij ieder geschil hieromtrent tussen Junior Argonauts en een Ouder of Kind zal steeds eerst getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. In geen enkel geval zal Junior Argonauts verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen verschillende Kinderen of Ouders onderling, of tussen Kinderen en/of Ouders en derden.

Heb je nog bijkomende vragen? Raadpleeg onze FAQ pagina of geef een seintje!